Кафедра педагогіки педагогічного факультету
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Сучасна кафедра педагогіки педагогічного факультету створена на інтегративній основі. Під назвою «Кафедра педагогіки» сьогодні об’єднано 4 кафедри: освітньо-виховних систем і технологій, педагогіки і психології вищої школи, педагогічної творчості, теорії та історії педагогіки. Базовою для нового утворення стала кафедра педагогіки і психології вищої школи, започаткована як загальноуніверситетська в 1999 р. Завідувач-засновник – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України О.Г. Мороз (очолював кафедру в 2000-2007 рр.).

У 2009 р. проведено першу реорганізацію кафедри шляхом її злиття з кафедрою освітньо-виховних систем і технологій (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, професор Н.М. Дем’яненко. В 2012 р. об’єднана структура увійшла до складу Інституту магістратури, аспірантури і докторантури НПУ імені М.П. Драгоманова (згодом – факультет менеджменту освіти та науки). У 2019 р. з метою оптимізації освітньої діяльності факультету до кафедрального підрозділу було приєднано кафедру педагогічної творчості (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, професор Н.В. Гузій). Об’єднаному утворенню залишено назву – кафедра педагогіки і психології вищої школи. З 2021 р. до структури кафедри увійшла кафедра теорії та історії педагогіки (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, професор Л.П. Вовк). Цього ж року кафедру педагогіки було підпорядковано педагогічному факультету. З 2009 р. по теперішній час підрозділ очолює доктор педагогічних наук, професор Н.М. Дем’яненко.

На 2022 р. у складі кафедри педагогіки працює 21 особа: Н.М. Дем’яненко, доктор педагогічних наук, професор; А.А. Булда, доктор педагогічних наук, професор; Н.Л. Висідалко, кандидат психологічних наук, доцент; В.Б. Вишківська, кандидат педагогічних наук, доцент; О.В. Вознюк, кандидат педагогічних наук, доцент; О.О. Войналович, кандидат педагогічних наук, доцент; І.В. Дубровіна, кандидат педагогічних наук, доцент; Л.А. Іванова, кандидат педагогічних наук; І.М. Кравченко, кандидат педагогічних наук, доцент; О.І. Купрєєва, кандидат психологічних наук, доцент; С.А. Кушнірук, доктор педагогічних наук, доцент; Н.А. Лещенко, кандидат педагогічних наук, доцент; О.Д. Питлюк-Смиричинська, кандидат психологічних наук, доцент; А.Г. Ремньова, кандидат педагогічних наук, старший викладач; В.І. Саюк, кандидат педагогічних наук, доцент; В.О. Смікал, кандидат педагогічних наук, доцент; О.М. Тепла, кандидат педагогічних наук, доцент; А.Ф. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент; І.І. Шкурко, кандидат педагогічних наук, професор; С.А. Якубова, старший лаборант; Ю.В. Силенко, лаборант.

Кафедра забезпечує повний цикл професійно-педагогічної і наукової підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів на рівнях бакалаврату, магістратури і аспірантури (докторантури). Функціонує як загальноуніверситетська і випускова з розроблених і впроваджених в освітній процес НПУ імені М. П. Драгоманова професорсько-викладацьким складом кафедри освітніх програм спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: трьох магістерських (освітньо-професійних) («Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство»; «Андрагогіка. Освіта дорослих»; «Педагогічне дорадництво») і бакалаврської (освітньо-професійної) «Педагогіка дозвілля». Відповідно до започаткованої докторської (освітньо-наукової) програми 015 Професійна освіта («Теорія і методика професійної освіти») на кафедрі діють аспірантура і докторантура, виконуються дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора педагогічних наук.

Освітньо-методична і наукова діяльність кафедри розвивається і оновлюється співвимірно з процесами інтернаціоналізації освіти України та інтеграції національної вищої педагогічної освіти у світовий освітній простір. Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено й опубліковано навчально-методичні й науково-методичні комплекси магістерських 011 Освітні, педагогічні науки («Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство», Київ, 2008; Київ, 2011. У 2-х ч.; Київ, 2017. У 2-х ч.; Київ, 2022. У 2-х ч.; «Андрагогіка. Освіта дорослих», Київ, 2022) та докторської 015 Професійна освіта (Київ, 2020) програм. В основі комплексів – єдність теоретичної, практичної і наукової підготовки магістрантів, аспірантів; контекстно-тьюторська технологія реалізації освітнього процесу. Підготовлені та вийшли друком «Засоби діагностування якості підготовки фахівців» (Київ, 2011; Київ, 2019). У 2021 р. видано науково-методичний посібник «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України» (Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021), а в 2022 р. побачив світ навчально-методичний посібник «Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти» (Київ, 2022).

Кафедра має вагомі наукові традиції. Зберігаються здобутки наукових шкіл академіка О.Г. Мороза (1940-2007), професора Л.П. Вовк. Сформовано авторську наукову школу «Контекстно-компетентнісна підготовка педагога: інтернаціоналізація вітчизняного досвіду» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Н.М. Дем'яненко). Колектив кафедри розробляє комплексну тему «Неперервна професійно-педагогічна підготовка у відкритому освітньо-науковому середовищі університету». Серед наукових напрямів: історія і теорія освітньо-наукових систем вітчизняних і зарубіжних закладів загальної середньої і вищої освіти; педагогічна магістратура в умовах університетської автономії; андрагогічна і герогогічна дидактичні моделі; тьюторство як технологія індивідуального супроводу у формальній, неформальній та інформальній освіті.

Візитівкою кафедри вважаються Міжнародні Морозівські читання. З 2010 р. проведено шість тематичних засідань Читань: І «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в руслі Болонського реформування» (Київ, 2010); ІІ «Інтернаціоналізація системи вищої освіти України» (Київ, 2012); ІІІ «Магістратура в освітньому просторі університету» (Київ, 2014); ІV «Академічні свободи і автономія університету» (Київ, 2016); V «Тьюторство як засіб інтернаціоналізації освітньо-наукового простору вищої школи» (Київ, 2018); VI «Освіта впродовж життя: педагогіка, андрагогіка, герогогіка» (Київ, 2020). VII Морозівські читання плануються у 2022 р.

З ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри створено Історико-педагогічну Асоціацію НПУ імені М.П. Драгоманова (2006). Започатковано університетський науковий часопис (щорічник) для молодих учених «Історико-педагогічні студії», який виходить упродовж 14-ти років (2007-2020). Традиційними стали періодичні наукові семінари: «Освітні системи: ретроспектива, інноватика» (з 2006 р.), «Освіта дорослих: зміна парадигми в XXI столітті» (з 2011 р.). Від 2008 року кафедра – незмінний організатор круглих столів у рамках Міжнародної науково-практичної конференції НАПН України «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку закладів вищої освіти України»; з 2010 – постійний учасник і модератор Міжуніверситетської наукової конференції «Кафедра в системі управління науково-педагогічною діяльністю закладу вищої освіти».

Навчально-методична і наукова робота здійснюється у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Кременецькою гуманітарно-педагогічною академією імені Т.Г. Шевченка, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією та на основі угод про спільну діяльність із науково-дослідними установами Національної академії педагогічних наук України (Інститутом вищої освіти, Інститутом педагогіки, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.А. Зязюна), Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського, Інститутом геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України та ін.

За організації та участі кафедри реалізовано наукові проєкти НПУ імені М.П. Драгоманова та НАПН України: «Український педагогічний лекторій «Видатні постаті» (Київ, 2012-2013), «Авторські інноваційні освітні технології (педагоги-новатори України)» (Київ, 2012-2019), науково обгрунтовано (з офіційним поданням матеріалів у Міністерство освіти і науки й Міністерство соціальної політики України) та впроваджено назву посади «Андрагог» до Класифікатора професій України (2019).

Традиційним стало оприлюднення результатів інноваційних наукових проєктів кафедри у всеукраїнських періодичних педагогічних виданнях –громадсько-політичному тижневику «Освіта» (2010-2019), журналі «Рідна школа» (2000-2022), газеті «Освіта і суспільство» (з 2019), організація спільних із мас-медіа наукових круглих столів у ході Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти – 2013-2021», International exhibition World Edu (К., 2013-2021).

З 2008 р. постійним зарубіжним партнером кафедри є Вища школа педагогічна імені Павла Влодковіца (Плоцк, Польща). 2017 року розпочато співпрацю з Університетом (інститутом) прикладного менеджменту (Мюнхен, Баварія, Німеччина). Діяльність кафедральної науково-дослідної лабораторії «Тьюторські практики» зумовила співробітництво з International Academy of Tutoring (Інтернаціональною Академією Тьюторингу) та Тьюторською Асоціацією України, в рамках якого кафедра бере участь у періодичному Міжнародному конгресі тьюторингу (Київ-Гданськ, 2018-2021) та науковому круглому столі «Тьюторство як стратегічний напрям у самовизначенні суб’єктів культурно-освітнього простору» (з 2018). У 2020 р. спільно із зарубіжними партнерами вийшла наукова монографія «The World Space of Higher Education: Trends in Internationalization and Development»: the collective monograph / Edited by N. Demyanenko. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O., 2020. 160 p.) https://doi.org/10.31435/rsglobal/020

Викладачі кафедри (Н.М. Дем’яненко, А.А. Булда, Н.Л. Висідалко, І.В. Дубровіна, Л.А. Іванова, І.М. Кравченко, О.І. Купрєєва, В.І. Саюк, В.О. Смікал) пройшли зарубіжні освітньо-наукові стажування у Варшавському університеті (Варшава, Польща, 2008), Університеті Менделя (Брно, Чехія, 2016); Пан-Європейському університеті (Братислава, Словаччина, 2016); Університеті Collegium Civitas (Варшава, Польща, 2018); Центрі міжнародного співробітництва та розвитку Єрусалимського університету (Єрусалим, Ізраїль, 2018); славістичних школах Європейської Академії Освіти (Лейсден, Нідерланди, 2021); взяли участь у Інтернаціональному науковому проєкті «Україна в Європейському просторі: освіта і мистецтво» / «Ukraine in the European Space: Education and Art» (Прага (Чехія), Борглун, Намюр, Брюссель (Бельгія), Париж (Франція), Відень (Австрія), Краків (Польща), 2018-2021).

У 2018-2021 рр. за ініціативи кафедри спільно із Флоридським міжнародним університетом (Маямі, Флорида, США), Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України реалізовано Міжнародний інтегрований проєкт «Освітня геронтологія», в ході якого розроблено Положення, підготовлено до впровадження в педагогічному університеті експериментальну модель Інституту (факультету) освіти людей третього віку, відповідну Освітню програму та в 2021 р. при кафедрі відкрито Освітньо-науковий центр «Університет третього віку». За результатами проєкту вийшла наукова монографія «Lifelong learning: trends, challenges, prospects»: the collective monograph / edited by N. Demyanenko, V. Benera. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 366 p.

https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-1

У 2021 р. під егідою Міністерства освіти і науки України стартував Всеукраїнський освітній експеримент «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» (науковий керівник – Дем’яненко Н.М.), який об’єднав 17 закладів загальної середньої освіти м. Києва, Львівської і Черкаської обл. та триватиме до 2026 р.

https://imzo.gov.ua/2021/09/21/nakaz-mon-vid-20-09-2021-1000-pro-provedennia-eksperymentu-za-temoiu-t-iutorskyy-suprovid-rozvytku-sotsial-no-osobystisnykh-kompetentnostey-uchniv-starshykh-klasiv-na-veresn-2021-cherven-2026-roky/

Загалом у навчально-методичній і науковій діяльності кафедри педагогіки реалізується принцип єдності теоретичної, практичної і наукової підготовки майбутніх педагогів (вчителів, викладачів ЗВО, педагогів-організаторів), тьюторів, андрагогів, герогогів, основні напрями європейської концепції ціложиттєвої освіти, неперервності професійно-педагогічного вдосконалення, що знайшло відображення: 1) в наступності педагогічного, андрагогічного і герогогічного знання у змісті освітніх програм, лекційних курсів, семінарських, практичних занять, тьюторіалів, побудові їх на інноваційно-науковій та інтерактивній основі; 2) інтегрованості, міждисциплінарності й контекстності бакалаврських, магістерських освітно-професійних і докторської освітньо-наукової програм; 3) реалізації професійно-педагогічної підготовки вчителя/викладача як практико орієнтованої; 4) розбудові завдань, змісту та вдосконаленні організації творчої самостійної, науково-дослідної роботи студентів і аспірантів; 5) у забезпеченні індивідуального (тьюторського) супроводу в професійній освіті на формальному, неформальному та інформальному рівнях; 6) в організації партнерської педагогічно доцільної суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладач-студент у відкритому освітньому середовищі педагогічного університету; 7) розвиткові креативної проєктної освітньо-наукової діяльності, спрямованої на забезпечення професійного саморуху особистості.

ПРОЄКТИ:

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію «Тьюторські практики» кафедри педагогіки педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про Освітньо-науковий центр «Університет третього віку» кафедри педагогіки педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд