ОПИС
освітньо-професійної програми «Андрагогіка. Освіта дорослих»
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кваліфікація: «Магістр освітніх наук. Андрагог»

Додаткова кваліфікація за вибірковим блоком дисциплін:

1) «Герогог»; 2) «Коуч в освіті дорослих»

Термін навчання – 1 рік 4 місяці за денною і заочною формами навчання

Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС

Навчальним планом підготовки магістра за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих») передбачено реалізацію теоретичної і практичної складової за двома блоками – обов’язкових і вибіркових освітніх курсів, науково-дослідницької роботи та практики. Блоки включають такі основні цикли: два обов’язкові - 1) загальна підготовка (12 кредитів ЄКТС) (курси: «Філософія освіти», «Освітня політика», «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи»), 2) професійна підготовка (18 кредитів ЄКТС) (курси: «Андрагогіка в системі педагогічних наук», «Світовий досвід і міжнародні програми освіти дорослих», «Андрагогічні технології в освіті», «Психологія зрілості особистості», «Тренінг продуктивної взаємодії в освітньому процесі»); три вибіркові – 1) дисципліни самостійного вибору ЗВО (поглиблена фахова підготовка) (6 кредитів ЄКТС) (курси: «Методологія наукового дослідження», «Освіта дорослих в системі неперервної освіти»); 2) вибір за блоками (18 кредитів ЄКТС) (курси: «Герогогіка (основи педагогічної геронтології», «Психологія старіння і старості», «Планування і організація освіти людей третього віку», «Тренінг герогогічних освітніх процесів» (за вибірковим блоком «Герогогіка»); «Освітній коучинг і фасилітація в андрагогічному процесі», «Педагогічна конфліктологія і основи медіації», «Суб’єкт-суб’єктна партнерська комунікація в освіті дорослих», «Тренінг проектування коучингової діяльності» (за вибірковим блоком «Коучинг в освіті дорслих»); 3) вибір з переліку (6 кредитів ЄКТС) (курси: «Культурологічна стратегія освіти дорослих», «Іноземна мова», «Тьюторський супровід в андрагогічній моделі навчання» (дисципліни І циклу), «Організація і управління освіто дорослих», «Кризи та деформації професійного розвитку особистості», «Андргогічні проекти», «Гендерна політика в освіті дорослих» (дисципліни ІІ циклу); науково-дослідницька робота і практика (30 кредитів ЄКТС) – 1) практична підготовка (21 кредит ЄКТС) (науково-дослідницька, науково-педагогічна та переддипломна практики; науковий семінар), 2) підготовка магістерської роботи (9 кредитів ЄКТС).

В основі змісту освітніх курсів – контекстно-компетентнісний підхід (відповідно впроваджено практико орієнтовану (контекстну) модель професійно-педагогічної підготовки) і тьюторська технологія індивідуального супроводу професійного зростання майбутнього фахівця.

Навчальні програми курсів розроблено за кредитно-модульною системою. Кожна з них складається з пояснювальної записки, тематичного плану, де представлено орієнтовний розподіл годин на аудиторні заняття, самостійну роботу студентів, змістової частини зі структуризацією навчального матеріалу за змістовими модулями, темами, із зазначенням порядку проведення, форм і методів поточного і підсумкового контролю якості знань студентів, зразків індивідуальних тьюторських занять/програм, списку рекомендованої (основної і додаткової) літератури.

Модуль як структурна одиниця охоплює аудиторні заняття (з урахуванням індивідуального консультування) та самостійну роботу студентів. У ході аудиторних занять студенти оволодівають теоретичними знаннями, вчаться їх застосовувати у відповідності з професійною діяльністю. З цією метою на семінарах планується обговорення доповідей та рефератів, організація диспутів, дискусій, квазіпрофесійної діяльності, розв'язання педагогічних задач, моделювання проблемних ситуацій, проведення педагогічних ігор, презентація творчих робіт.

Самостійна робота передбачає поглиблення змісту аудиторних занять. Відповідно, до кожної дисципліни запропоновано тьюторські програми, завдання проблемно-пошукового рівня, списки додаткової літератури. Планується праця в тьюторських групах, спрямована на розроблення авторських творчих проектів, портфоліо, виконання кейс-завдань.

Серед форм і методів організації перевірки якості знань студентів (модуль-контроль): попередня (письмові контрольні роботи, фронтальне опитування перед початком семінарських занять), поточна перевірка (співбесіди, письмове фронтальне опитування, контрольні роботи, тестові завдання), тематична перевірка (колоквіуми, консультації з контрольними функціями, комплексні контрольні роботи), самоконтроль, модульно-рейтингова система, підсумкова перевірка (магістерські наукові роботи, заліки, екзамени).

Завершується освітньо-професійна програма підсумковою атестацією: складанням комплексного кваліфікаційного екзамену і захистом магістерської роботи.

Викладання освітніх курсів, науково-тьюторський супровід та керівництво-консультування практичною підготовкою переважно здійснює професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки і психології вищої школи: Дем’яненко Н.М., доктор педагогічних наук, професор («Педагогіка вищої школи)»; «Андрагогіка в системі педагогічних наук», «Герогогіка (основи педагогічної геронтології)», «Тьюторський супровід в андрагогічній моделі навчння», науково-дослідницька, науково-педагогічна та переддипломна практики, науковий семінар); Акініна Н.Л., кандидат педагогічних наук, доцент («Гендерна політика в освіті дорослих», «Тренінг продуктивної взаємодії в освітньому процесі», «Тренінг герогогічних освітніх процесів»); Багрій Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент («Планування і організація освіти людей третього віку»), Висідалко Н.Л., кандидат психологічних наук, доцент («Психологія старіння і старості», «Педагогічна конфліктологія і основи медіації», «Тренінг проектування коучингової діяльності», «Кризи та деформації професійного розвитку особистості»), Кравченко І.М., кандидат педагогічних наук, доцент («Андрагогічні технології в освіті», «Андрагогічні проекти», науково-дослідницька та науково-педагогічна практики); Купрєєва О.І., кандидат психологічних наук, доцент («Психологія вищої школи», «Психологія зрілості особистості», «Освітній коучинг і фасилітація в андрагогічному процесі»), Смікал В.О., кандидат педагогічних наук, доцент («Методологія наукового дослідження», «Світовий досвід і міжнародні програми освіти дорослих», «Освіта дорослих в системі неперервної освіти», «Суб’єкт-суб’єктна партнерська комунікація в освіті дорослих», «Культурологічна стратегія освіти дорослих», науково-дослідницька та науково-педагогічна практики).

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд