SaukСаюк Валентина Іванівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Саюк Валентина Іванівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла ДрагомановаВчене звання: доцент (2011).

Тема дисертації: Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної педагогічної освіти, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2007).

Стаж роботи: 31 рік.

Основне місце роботи: доцент кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=6PrFdkUAAAAJ&hl=uk

Біографічно-професійні відомості. У 1990 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географ, географ-краєзнавець, методист туристсько-екскурсійної справи, викладач. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1999 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на посаді старшого викладача, з 2007 р. на посаді доцента кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу, з 2016 р. по теперішній час доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Нагороджена грамотами, подяками, дипломами Національної Академії Педагогічних Наук України.

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Саюк В. І. (2017). Роль освітніх консультаційних організацій у розвитку освіти України. Rocznik Polsko-Ukraiński: prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tom XIX. – S. 167-177. (Index Copernicus).
2. Саюк В. І. (2018). Педагогічні умови підготовки магістрів педагогічних університетів до професійної консультаційної діяльності. Rocznik Polsko-Ukraiński: prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Tom XX. – S. 243-253. Режим доступу: (http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5924/20_Sajuk_Rocznik_20.pdf). (Index Copernicus).
3. Valentyna Saiuk. (2019). Contents of the Training of Masters for Professional Counseling in the Field of Education. Edukacja-Technika-Informatyka. NR 1 (27). – S.113-118. (Index Copernicus).
4. Valentyna Saiuk. (2020). Pedagogical Counseling as a Professional Activity of Specialists in the Field of Education. Education, Technology and Computer Science. No. 1(31). P. 24-29. (Index Copernicus).

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Саюк В. І., Зімбалевський О. В. (2017). Діяльність освітніх консультаційних організацій у розвитку освіти м. Києва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 28 (38). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. С. 91-95.
2. Саюк В. І., Германчук І. М. (2017). Формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Випуск 29 (39). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. С. 137-141.
3. Саюк В. І., Германчук І. М. (2017). Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у світлі сучасної української освіти. Вища школа. № 10 (159). С. 89-96.
4. Саюк В. І., Мельниченко І. І. (2019). Методична готовність майбутніх учителів початкової школи до використання нетрадиційних форм навчальних занять. Рідна школа. № 1 (1061). С. 34-37.
5. Саюк В. І. (2020). Зміст освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки. Проблеми сучасного підручника. Київ: Педагогічна думка.Вип. 25. С. 149-159.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
Одержано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. «Освітньо-професійна програма підготовки магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво» кваліфікація «консультант з дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін»;
2. «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво» кваліфікація «консультант з дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін»;
3. «Засоби діагностики якості вищої освіти магістра галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво» кваліфікація «консультант з дорадництва у сфері освіти, методист, викладач загальнопедагогічних дисциплін»;
4. «Педагогічне дорадництво: комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів»;
5. «Освітньо-професійна програма «Педагогічне дорадництво» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка кваліфікація Магістр з освітніх, педагогічних наук».

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Саюк В. І. (2018). Професійна компетентність викладачів закладів вищої освіти та її розвиток у системі післядипломної освіти. Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку: монографія за заг. редакцією Рідей Н.М., Сергієнко В.П.. Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. С. 244-277.
2. Саюк В. І. (2019). Управління професійною підготовкою освітніх консультантів у системі післядипломної педагогічної освіти. Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку: колективна монографія; за заг. редакцією Рідей Н.М. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. – С. 324-344.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць
1. Саюк В. І. (2018). Технології педагогічного консультування: метод. рекоменд. для підготовки студентів до семінарських і практичних занять. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 50 с.
2. Саюк В. І. (2018). Методи консультування у професійній діяльності педагога-дорадника : метод. рекоменд. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 26 с.
3. Саюк В. І. (2019). Система методів консультування у професійній діяльності консультантів галузі освіти. Забезпечення природничо-гуманітарного циклу науково-методичної системи формування професійних компетентностей зі сталого розвитку у викладачів на засадах концепції неперервної освіти впродовж життя: метод. рекоменд. відп. ред. Н.М.Рідей. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. С. 427-434.
4. Саюк В. І. (2019). Наскрізна програма практичної підготовки студентів освітнього ступеня магістра спеціальності – 011 Науки про освіту (Педагогічне дорадництво). Збірник наскрізних програм практик студентів за спеціальностями університету. Ч. ІІ / редкол.: В.П.Андрущенко, Р.М.Вернидуб, Г.М.Торбін [та ін.] ; Нац.пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. Київ : Вид-во НРУ імені М.П.Драгоманова, 2019.- С. 324 – 334.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах
1. Відповідальний виконавець наукової теми: № 4/15-17 «Акмеологічні засади професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів» (2015-2016 рр.).
2. Асоційований редактор:
- «Українського педагогічного журналу», фахове видання України категорії "Б". Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України" від 17.03.2020 № 409;
- «Проблеми сучасного підручника», фахове видання України категорії "Б" у галузі педагогіки. Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України" від 17.03.2020 № 409;

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики
1. Саюк В. І. (2017). Консалтинг в освіті: реалії та перспективи. Інноваційний менеджмент у закладах освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Житомир, 21 березня 2017 р. Житомир: ФО-П Левковець. С. 154-159.
2. Саюк В. І. (2017). Основи педагогічного консультування у системі магістерської підготовки професійних дорадників у галузі освіти. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Випуск 1. Львів – Кєльце. С. 219-223. Режим доступу: lnncpo.zzz.com.ua.
3. Саюк В. І. (2017). Педагогічна творчість як основа сучасної української педагогіки. Наукова спадщина Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30-31 березня 2017 р. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. С. 226-228.
4. Саюк В. І, Пашуля Ю. В. (2017). Необхідність упровадження гуманістичної педагогіки у професійну діяльність вчителів. Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 10–11 листопада 2017 р. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», Ч. 2. С. 20-23. Режим доступу: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2017/11/Ped-Mykolaiv-Nov2017_P2.pdf.
5. Саюк В. І., Жирун Г. С. Використання інформаційних технологій навчання у методичній роботі вчителів. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму, м. Одеса, 26-27 липня 2018 р. Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти». С. 87-89.
6. Саюк В. І,. Коник Н. Л. (2020). Методична робота у школі як чинник підвищення рівня професійної компетентності вчителя. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 квітня 2020 р. Київ. С.46-48.
7. Саюк В. І., Булда А. А. (2020). Консультування як фахова діяльність освітян. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 09-10 квітня 2020 р. Тернопіль: СМП «Тайп». С. 55-57.
8. Саюк В. І. (2020). Зміст навчального курсу «PR-технології в культурно-освітній дозвіллєвій сфері» у підготовці бакалаврів галузі освіти. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 13-14. С. 150-153.
9. Саюк В. І. (2021). Навчально-методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» підготовки магістрів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м Київ, 20-21 травня 2021 р. Київ: Педагогічна думка, 2021. С. 222-224. (електронне наукове видання)
10. Саюк В. И. (2021). Методы консультирования в подготовке магистров к профессиональной деятельности в области образования. Current issues, achievements and prospects of Science and education : The XII International Science Conference, May 03 – 05, 2021, Athens, Greece. р. 185-187.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях
1. Профспілкова організація науково-педагогічних працівників НПУ імені М.П.Драгоманова
2. Дійсний член (сертифікований) Європейської Академії Освіти/Europen Academy Of Education (Лейсден, Нідерланди) Red. № SK 0909/20211

Керівництво проблемною групою «Формування готовності майбутніх магістрів до професійної діяльності»

Стажування за останні 5 років:
1. Стажування у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №20.3_04.2/365 від 22.06.2020 р.
2. European Academy of Education” (Leusden, Netherlands). Sertificat №6217/20211. Of 27.04.2021. Topic «European eduсation area: traditions, reality, perspectives»

Навчальні дисципліни, які викладаються у 2023/2024 навчальному році:
1. Педагогічна творчість.
2. Теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності.
3. Основи мистецької педагогіки.
4. Менеджмент в освіті.
5. Педагогіка вищої школи.
6. Педагогіка та психологія вищої школи.
7. Організація роботи методичного кабінету/центру.
8. Теорія і методика вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду.
9. Теорія і практика методичної роботи у закладах освіти та педагогічне дорадництво.
10. Методична робота та основи педагогічного консультування.
11. Основи педагогічного консультування.
12. Передовий досвід культурного просвітництва.

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд