kushniruk sКушнірук Світлана Анатоліївна

завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук


Кушнірук Світлана Анатоліївна. Науковий ступінь - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вчене звання - професор (9 серпня 2022 року).

Тема дисертації: «Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. XX ст.)». 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2019).

Стаж роботи: 26 років.

Вчене звання: доцент, 2003; професор, 2022.

Основне місце роботи: завідувач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ImbZUMkAAAAJ 

Біографічно-професійні відомості. У 1995 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію спеціаліста «вчитель хімії та біології». Науково-педагогічну діяльність розпочала у1998 р. на посаді асистента кафедри теорії та історії педагогіки, з 2001 р. по 2021 доцента кафедри теорії та історії педагогіки, з 2021 р. – доцента кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 1999 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Навчання в складі малих груп як фактор розвитку пізнавальної активності старшокласників» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2015 році відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України «За плідну науково-педагогічну діяльність», має нагороди НПУ імені М.П. Драгоманова.

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Web of Science

 1. Kushniruk,Normative and legal frameworks of students’ scientific and research activity in pedagogical universities of Ukraine(the 20th − beginning of the 21st century). Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, P. 302−305. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11690 Web of Science
 2. Kushniruk, S.А. (2018). Classification of Principles of Education and Teaching Learning Process in Ukrainian Didactics in XXth − the beginning of the  XXI st  Century: Atttempt of  Retro  Analysis.  Intellectual  Archive. Toronto:  Shiny  Word. Corp. (Canada),  (January/February),  Vol. 7,  No. 1, 97−107 (зарубіжне видання Канади, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Library of Congress, USA, Library and Archives Canada, Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy)).
 3. Kushniruk, S.A. (2018). Formal-logical analysis of the conceptual and-terminological system of Ukrainian didactics. Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States of America, 2018, 338–344 (зарубіжне видання CША, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Thomson Reuters, Science Index).
 4. Kushniruk, S.А. (2018). Educational-Methodical Literature as a Resource for the Establishnment and Development of the Conceptual and Terminological System in Ukrainian Didactics (theEnd of the ХVIth century – Beginning of the XXІst Century). Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada).  (May/June).  Vol. 7.  No. 3, 168 – 181 (зарубіжне видання Канади, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Library of Congress, USA, Library and Archives Canada, Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy)).
 5. Кушнірук, С.А., Вишківська, В.Б. (2020). Development of future teachers` professional thinking by means of task approach to organization of educational process Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada).  (May/June).  Vol. 7.  No. 3, 200-210 (зарубіжне видання Канади, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Library of Congress, USA, Library and Archives Canada, Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy)).
 6. Svitlana Kushniruk. Simulation of a Cloud Oriented Learning Environment at an Educational Establishment. The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November, 2020). Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, Web of Science. URL : https://ibima.org/accepted-paper/simulation-of-a-cloud-oriented-learning-environment-at-an-educational-establishment/
 7. Svitlana Kushniruk Using a problem-based approach to improve the professional readiness of students of physical and mathematical specialties. Journal of Physics: Conference SeriesIOP Publishing (Bristol, UK, England). Applied Physics and Cyber-Physical Systems. 2021. Volume 1889  022011. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1889/2/022011 (SCOPUS).
 8. Svitlana Kushniruk. (2021). System-Cluster Technology of e Learning Improvement under Conditions of COVID-19. Sustainability, Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, Web of Science. 132, 4024, pp. 1-16.URI : https://doi.org/10.3390/su132414024
 9. Budnyk, O., Kushniruk, S., Tsybulko, L., Shevchenko, A., Fomin, K. & Konovalchuk, I. (2022). Education innovations: new wartime experience of Ukrainian universities. Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, Vol. 13 No. 5 (2022), 464-471. ISSN: 1989-9572. https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/1043/698  (Web of Science).

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Кушнірук, С.А. (2018). Закономірності навчання: структурно-змістовий аналіз поняття. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». (Вип. 37 (4). Том І (23)): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». (Друге видання). Київ: Гнозис. (с. 168–180).

2. Кушнірук, С.А., Вишківська, В.Б., (2018). До проблеми формування професійної компетентності вчителя Нової української школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 64. (с. 4 –48). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.

3.Кушнірук, С.А. (2018). Структурно-змістовий аналіз феномена «педагогічна теорія» (як теоретичного концепту дослідження). European Humanities Studies: State and Society, Poland, ІІ, 14 –160 (зарубіжне видання Польщі, що внесено до міжнародних баз: Index Copernicus International, Biblioteka Narodova, Polska Bibliografia Naukova, Centrum NUKAT).

4.Кушнірук, С.А. (2017). Роль братських шкіл України у становленні і розвитку категоріально-понятійного апарату вітчизняної дидактики (кін. ХVI –поч. ХVII ст.). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». (Вип. 21. Кн. 3. Том ІІ (76)). (с. 303–313). Київ: Гнозис (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ERIH PLUS, Index Copernicus (ICV 2018: 64.47), Ulrich`s Periodicals Directory).

5. Кушнірук, С.А. (2018). Становлення та розвиток поняттєво-термінологічної системи вітчизняної дидактики у XVII – поч. XХ ст. Вісник Глухівського НПУ імені О. Довженка. (Випуск 2 (37), Частина 2.). (с. 237–246). Глухів (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus (ICV 2017: 69.05; ICV 2018: 64.48)).

6. Кушнірук, С.А. (2018). Алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики. Молодь і ринок, 6 (161), червень 2018, 107–113 (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ERIH PLUS; Index Copernicus (ICV 2017: 56.98; ICV 2018: 80.20)).

7. Кушнірук, С.А. (2018). Поняттєво-термінологічна група «Організаційні форми навчання» в ґенезі її становлення та розвитку (XVII –    20-ті рр. XХ ст.). Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету, Випуск LXXXII, Том 3, 27–34 (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

8. Кушнірук, С.А. (2018). Об’єкт і предмет дидактики у дискурсі сучасної соціокультурної ситуації. Молодь і ринок, 12 (167), грудень 2018, 94– 100 (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ERIH PLUS, Index Copernicus (ICV 2017: 69.05; ICV 2018: 80.20)).

9. Кушнірук, С.А., Дубровіна, І.В., Тепла, О.М. (2022). Концептуальні підходи до формування змісту освітньо-професійної програми бакалаврського рівня «Педагогіка дозвілля». Молодь і ринок. №1 (199), січень 2022. С.62-67. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/254056

11. Kushniruk, S., Vyshkivska, V., Voinalovych, А. (2022). Cultural and Leisure Activity as a Factor of Preservation of Ukrainian Identity. Intellectual Archive. Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2022. (January/March).  Vol. 11.  No. 1, 58 – 66 (зарубіжне видання Канади, що внесено до міжнародних наукометричних баз: Library of Congress, USA, Library and Archives Canada, Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy)). http://www.intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2022_03.pdf

12. Кушнірук, СА., Дубровіна, І.В., Шевченко, А.Ф. (2022). Організація проектної діяльності у підготовці майбутнього івент-педагога: практичний аспект. Молодь і ринок, № 3-4 (201), березень-квітень. 2022. С. 54-61. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/259947.

13. Кушнірук,  С.А. (2022). Розвиток поняттєво-термінологічної грамотності майбутнього івент-педагога у системі професійної педагогічної підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 89. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.

14. Кушнірук, СА., Дубровіна, І.В., Лещенко Н.А. (2023). Практична підготовка майбутніх івент-педагогів: взаємодія зі стейкхолдерами. Молодь і ринок, № 3 (211), березень. С. 69-75

15.Кушнірук,  С.А., Бондарчук, І.М. (2023). Освітньо-професійне середовище як інтегрований засіб накопичення та втілення інноваційного потенціалу викладачів і студентів фахового коледжу в університеті. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 91. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.

16. Кушнірук С., Лещенко Н. (2023). Формування управлінської компетентності майбутнього викладача ЗВО з використанням інноваційних освітніх технологій. Освітньо-науковий простірнауковий журнал. Вип. 4 (1 – 2023) / Український державний університет імені Михайла Драгоманова [гол. ред. д-р пед. наук, проф. Матвієнко О. В.]. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023.  С. 92-100

17. Кушнірук, СА., Дубровіна, І.В. (2023). Проєктування як засіб професійної самореалізації майбутніх івент-педагогів. „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”, 10, 81-101.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Кушнірук, С.А. (2018). Становлення і розвиток категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної дидактики (ХVII – ХХ ст.). Частина 1. (ХVII – поч. 60- х рр. ХХ ст.). О.С. Падалка (Наук. ред.). Київ: НПУ. 554 с.

2. Кушнірук, С.А. (2018). Методи дослідження поняттєво-термінологічної системи вітчизняної дидактики. Topical issues of education: Collective monograph. (с. 36-52). Lisbon, Portugal: Pegasus Publishing.

3. Кушнірук,  С.А., Бондарчук, І.М. (2023). Освітньо-професійне середовище фахового коледжу університету як інтегрований засіб забезпечення інноваційного потенціалу суб’єктів освітньої діяльності. Інновації в сучасній освіті: методологія, технологія, дидактичні та виховні аспекти. Монографія / за ред. В.В.Іванишин. Кам’янець-Подільський. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Рига. Латвія:   «Baltija Publishing». С.118-127.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 1. Кушнірук, С.А. (2019). Методологія і методи науково-педагогічної діяльності. Словник-довідник. Київ: НПУ, 169 с.
 2. Кушнірук, С.А., Вишківська, В.Б. (2020). Практична педагогіки: методичний посібник для студ. Педуніверситетів. К.: НПУ, 184 с.
 3. Кушнірук, с.А. (2021). Робочий зошит з педагогіки. Част. 1. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 75 с.
 4. Кушнірук, С.А. (2021). Робочий зошит з педагогіки. Част. 2. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.75 с.
 5. Кушнірук, С.А., Вишківська, В.Б., Шевченко, А.Ф. (2020). Освітній процес і педагогічна практика в задачах і завданнях: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. К.: НПУ, 243 с.
 6. Кушнірук, С.А. (2020). Теорія виховання. Освітній процес і педагогічна практика в задачах і завданнях: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. (с.72-149). К.: НПУ.
 7. Кушнірук, С.А. (2023). Професійний імідж викладача-консультанта. Освітньо-професійний комплекс фахової підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» : навчальний посібник / за ред. Н. М. Дем’яненко, В. І. Саюк. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. С.120-129.

  8. Кушнірук, С.А. (2023). Організація самостійної роботи студентів і консультативної діяльності викладача-тьютора. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Демяненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Демяненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. С.96-103.

  9. Кушнірук, С.А. (2023). Основи особистісно-професійного самовдосконалення. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. С. 8-19.

  10. Кушнірук, С.А., Іванова, Л.А. (2023). Культурологія дозвілля. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. С. 26-36.

  11. Кушнірук, С.А. (2023). Режисура масових та театралізованих свят. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. С.55-65.

  12. Кушнірук, С.А. (2023). Професійний імідж педагога-організатора. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. С. 134-143.

  13. Кушнірук, С.А., Іванова, Л.А. (2023). Методика організації дозвілля різних вікових груп населення. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. С. 251-264.

  14. Кушнірук, С.А., Іванова, Л.А.   (2023). Методика організації культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки/Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 7-18.

  15. Кушнірук, С.А., Тепла, О.М. (2023). Основи організації рекреаційної діяльності. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки/Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 46-58.

  16. Кушнірук, С.А. (2023). Педагогіка і психологія творчості. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки/Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 103-117.

  17. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки/Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1.297 с.

  18. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. 290 с.

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня.

Керівник захищених докторських і кандидатських дисертацій:

Бобовський Р.П. Формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, 2021.

 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

Кушнірук, С.А. (2018). Розвиток форм навчання у вітчизняній педагогічній науці 20-х – 30-х рр. XX ст. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2. (с. 209–231). Riga : Izdevniecida «Baltija Publishing».

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Кушнірук, С.А. (2017). Нормативно-правові засади формування ІКТ-компетентості майбутнього вчителя в умовах нової освітньої парадигми. Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 листопада 2017 р. І.І. Тимошенко та ін. (Редкол.). (с. 247– 249). Київ: Вид-во Європейського університету.
 2. Кушнирук С.А. (2017). Подготовка учителя в научно-ориентированной образовательной среде педагогических вузов Украины. Материалы XI Международной научно-методической конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие». 23–24 ноября 2017 года. (с. 234 – 238). Гомель.
 3. Кушнірук С.А. (2017). Інформаційно-цифрова компетентність – ключова компетентність конкурентоспроможного майбутнього вчителя. Міжнародний науковий вісник. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти (Ужгород, 18 жовтня 2017 року). Спецвипуск 1–2 (14–15). (с. 112–116). Ужгород.
 4. Кушнірук С.А. (2018). Педагогічні умови формування готовності майбутніх конкурентоспроможних учителів до науково-дослідницької діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна», 5– 6 березня 2018 р. (с. 123– 125). Полтава: Тов «АСМІ».
 5. Кушнірук, С.А. (2018). Лексико-функціональий аналіз поняттєво-термінологічних груп вітчизняної дидактики (XVII –XVIII ст.). Альманах науки, 5/2 (14), 21–27.
 6. Кушнірук, С.А. (2018). Визначення та класифікація принципів навчання у навчально-методичній педагогічній літературі. Матеріали наукової конференції викладачів кафедри теорії та історії педагогіки. (с. 49–78). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.
 7. Кушнірук, С.А. (2017). Становлення та розвиток вітчизняної дидактичної термінології у ІХ– середині ХVІ ст. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. (с. 216–218). Дніпро: СПД «Охотнік».
 8. Кушнірук, С.А. (2017). До проблеми розвитку категорійно-поняттєвого апарату педагогіки у спадщині українських просвітителів ХІХ ст. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. Наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2017 р.). (с. 41–46). Івано-Франківськ: НАІР, 2017.
 9. Кушнірук, С.А. (2017). Термінологія вітчизняної дидактики у дискурсі назв навчальних закладів (XІV–XVIII ст.). Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, 28 листопада 2017 р. (с. 114–16). Харків : ХНАУ.
 10. Кушнірук, С.А. (2018). Алгоритм опису змін у формуванні понятійно-термінологічної системи вітчизняної дидактики ІX–XXI ст. Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно- педагогічного та технологічного напрямків: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 –31 березня 2018 року). (с. 43–46). Бердянськ: БДПУ.
 11. Кушнірук, С.А. (2018). Структура педагогічної теорії. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2018 р. Глухів. (с. 50–51). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
 12. Кушнірук С.А., Бобовський Р.П. Технологічна модель формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики / The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20 – 23, 2021, London, England. 601 p. (368-371).
 13. Кушнірук, С.А. (2022). Формування поняттєво-термінологічної компетентності івент-педагога в системі професійної педагогічної підготовки. Партнерство в освіті та соціальній роботі: сучасні виклики та перспективи : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 лют. 2022 р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», С.115-118

 14. Кушнірук, С.А. (2022). Концепція дослідження категорійно-поняттєвого апарату сучасної дидактики. VІІ Морозівські читання «Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: сутність, проблеми, майбутнє». 18-19 листопада 2022 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна С.77-81.

 15. Кушнірук, С.А. (2023). Термінологічна грамотність майбутнього івент-педагога як основа формування його професійної компетентності. Нова українська школа – середовище щасливого дитинства: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 23 лют. 2023 р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», С.171-174.

 16. Кушнірук, С.А. (2023). Специфіка лексико-семантичного моделювання поняттєво-термінологічної системи сучасної педагогіки. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму / за заг. ред. проф. В.П. Андрущенка. Київ. Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. С.72-74

 17. Кушнірук, С.А. (2023). Поняттєво-термінологічна система як основа дослідження сучасної педагогічної науки: лексико-семантичний аспект. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць у 2 частинах / наук. ред. О. І. Шапран. Ч. 1. Переяслав (Київ. обл.): 2023. С.317-325.

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі

2016, 2017 - Деркач Анна переможець 1 етапу та призове місце (відзнака за методичну роботу) на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Педагогіки»

 

Керівництво проблемною групою

«Нова українська школа в умовах реформування освіти»

 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

-         Д 27.053.03 в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, провожу рецензування кандидатських і докторських дисертаційних досліджень за спеціальностями 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

-         Д 26.053.01 в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова

Стажування за останні 5 років:

- Наукове-педагогічне стажування в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих, у відділі змісту і технологій навчання дорослих з 01 лютого 2018 по 31 березня 2018 р.
- Наукове-педагогічне стажування у період із 8 лютого по 19 березня 2021 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему «Педагогіка та психологія: продуктивна взаємодія в освітньому процесі» («Pedagogy and psychology: productive interaction in the educational process») за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

Отримано сертифікат
- Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Онлайн семінар-практикум «Ефективна комунікація з літніми людьми», Київ, 23-26 листопада 2021 р. Сертифікат № 2326112021-89, 30 год., 1 кредит ECTS.

- Тематичний семінар для гарантів освітніх програм за темою «Підготовка до акредитації освітніх програм в умовах воєнного стану» у період з 30 січня по 02 лютого 2023. Сертифікат АБ № 0575, 30 год., 1 кредит ECTS.

- Підвищення кваліфікації в Центрі цифрових освітніх технологій за програмою курсів підвищення рівня цифрових компетентностей науково-педагогічних працівників університету «Цифрові освітні технології» у період з 26 вересня 2022 року по 21 грудня 2022 року, (наказ «244 від 29.09.2022). Сертифікат АБ № 0712, 180 год., 6 кредитів ECTS.

- VІІ Морозівські читання «Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: сутність, проблеми, майбутнє». 18-19 листопада 2022 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна. 30 год., 1 кредит ECTS.

- Міжвузівська науково-практична конференція «Нова українська школа – середовище щасливого дитинства» (23 лютого 2023 р.), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Cертифікат №131. 6 акад. год./0.2 ЄКТС.

- Міжнародний форум «Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу». 16 лютого 2023.

- Науково-методичний семінар у рамках X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: стратегії та технології навчання» (23-24 лютого 2023 року). 12 акад. год./0.4 ЄКТС.

 

 

Науково-практичі конференції, семінари, педагогічні читання

міжнародні:

«Актуальные проблемы глобализации», (Thessaloniki, Greece, 2016),

«Перспективные направления научных исследований» (United Kingdom, 2016),

«Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи» (Сладковічево, Словацька Республіка, 2016),

«Наука и практика» (Melbourne, Australia, 2016 года),        

XI Міжнародна «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие» (Гомель, 2017),

«Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти (Ужгород, 2017 року),

ХXІІI Міжнародна «Інформаційні технології в економіці, менеджменті й бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» (Київ, 2017),

«Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи» (Коломия, 2017),

ХІІ Міжнародна «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2017),

«Science and education: trends and prospects» (Taunton, United States of America, 2018),

«Формальна та неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» (Полтава, 2018),

«Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation» (Харків, 2018),

«Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» (Глухів, 2018);

The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November, 2020); 

«Міжнародна науково-практична конференція «українська освіта: аксіологія європейського вибору» для студентів, здобувачів, молодих учених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників громадянського суспільства м. Київ, 21–22 жовтня 2021 року;

Scientific and pedagogical internship «Pedagogy and psychology: productive interaction in the educational process» : Internship proceedings February 8 – March 19. 2021. Wloclawek, Republic of Poland;

The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20 – 23, 2021, London, England;

«Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу»: Міжнародний форум, м. Київ,16.02.2023;

«Сучасна освіта: стратегії та технології навчання», X Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 лютого 2023 року, Переяслав – 2023

 

всеукраїнські:

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (Дніпро, 2017),

«Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади» (Харків, 2017),

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків» (Бердянськ, 2018);

«Партнерство в освіті та соціальній роботі: сучасні виклики та перспективи» міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 лют. 2022 р.);

«Освітні системи: ретроспектива, інноватика» (до 100- річчя всеукраїнського науково-педагогічного журналу «рідна школа»);

VІІ Морозівські читання «Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: сутність, проблеми, майбутнє». 18-19 листопада 2022 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ;

«Нова українська школа – середовище щасливого дитинства» міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 23 лют. 2023 р.);

«Розвиток педагогічної науки і практики в умовах воєнного та повоєнного часу», звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2022 рік, 14-23 березня 2023 року.

 

загальноуніверситетські:

щорічні звітно-наукові конференції викладачів НПУ імені М.П. Драгоманова (2016 – 2022);

 

семінари:

районний семінар вчителів хімії Дарницького РНМЦ «Формування основ Е-платформи як освітнього ландшафту гімназійного навчання та виховання» (Київ, 2017),

круглий стіл з працівниками ЗНЗ № 104 ім. Ольжича «Мультипрофільне навчання в ЗНЗ України» (Київ, 2017)

 

Навчальні дисципліни, які викладаються у 2023/2024 навчальному році:

 1. . Педагогіка

 2. . Педагогіка та історія педагогіки

 3. . Педагогіка та психологія творчості

 4. . Основи професійно-педагогічного самовдосконалення особистості

 5. . Інтернаціоналізація професійної освіти

 6. . Психолого-педагогічні технології

 7. . Режисура масових та театралізованих свят

 8. . Професійний імідж викладача-консультанта

 9. . Організація самостійної роботи студентів і консультативної діяльності викладача-тьютора

 10. . Методика організації культурно-освітньої дозвілєвої діяльності

 11. . Основи організації рекреаційної діяльності

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд