vyshkivskaВишківська Ванда Болеславівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Вишківська Ванда Болеславівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вчене звання - доцент (2011).

Тема дисертації: Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2006).

Стаж роботи: 25 років

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Контактні дані:
електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user 

Біографічно-професійні відомості. У 2000 р. закінчила факультет української філології НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “Українська мова і література”. Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2000р. на посаді асистента кафедри теорії та історії педагогіки, з 2007р. – доцента. З 2021р. –доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2006 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Має нагороди: медаль НПУ Драгоманова.

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Vyshkivska, V. (2020) Formation of the Virtual Educational Environment of the University in the Conditions of Education Informatization // // Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November, 2020) ; Editor Khalid S. Soliman. Spain, Granada. 2020. Pp. 9133−9137. Web of Science https://ibima.org/accepted-paper/formation-of-the-virtual-educational-environment-of-the-university-in-the-conditions-of-education-informatization
 2. Vyshkivska, V.(2021) Theoretical and Practical Aspects of Teaching Natural Sciences on the Moodle Platform.// Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of
the 37th International Business Information Management Association Conference(IBIMA)
30-31 May 2021, Cordoba, Spain// Editor Khalid S. Soliman /International Business Information Management Association (IBIMA) Copyright Pp. 2736 – 2744 https://ibima.org/accepted-paper/theoretical-and-practical-aspects-of-teaching-natural-sciences-on-the-moodle-platform/
 3. Vyshkivska, V. (2021). The analysis of future preschool teachers motives for learning a foreign language society. Integration. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th - 29th, 2021. Рр. 584-594. Indexed by Web of Science http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6248
 4. Vyshkivska, V. (2021). Peculiarities of formation of civil engagement of university students in quarantine conditions society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th - 29th. Рр. 595-610. Indexed by Web of Science http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6377

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Вишківська, В.Б. (2018). До проблеми формування професійної компетентності вчителя Нової української школи. Науковий часопис, Серія 5. Педагогічні науки, реалії та перспективи. Випуск 64: збірник наукових праць. К.: НПУ. 236 c. С. 44-48.
 2. Вишківська, В.Б. (2019). Ментальні карти у формуванні математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Молодий вчений, № 5.2 (69.2). C. 183-185
 3. Вишківська, В.Б. (2019). Організація процесу навчання в Новій українській школі: теоретико-практичний аспект. Молодь і ринок, 2019. № 11 (178). C.115-120.
 4. Вишківська, В.Б. (2019). Проблемний підхід у формуванні математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17 «Теорія та практика навчання та виховання НПУ імені М.П.Драгоманова». С. 212-221.
 5. Вишківська, В.Б. (2020). Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу закладів вищої освіти як умова реалізації гуманно орієнтованих стратегій професійної підготовки майбутніх учителів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Класичний приватний університет, Запоріжжя. №70. С. 167-171.
 6. Вишківська, В.Б. (2020). Google-Clasroom як засіб формування ІКТ- компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». С. 75-78.
 7. Вишківська, В.Б. (2021). Педагогічний аналіз уроку з позицій особистісно орієнтованого підходу як концептуальної основи філософії Нової української школи. Молодь і ринок. №1 (187). С. 74-78.
 8. Вишківська, В.Б. (2021). Обгрунтування розвивального потенціалу навчання як умови створення співдіяльнісного освітнього простору. Молодь і ринок. № 9/195. С.100-105.
 9. Вишківська, В.Б. (2021). Перспективи функціонування електронного навчання в умовах розвитку інформаційного суспільства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя №79. С.72-76.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Пшеславська Світлана Олександрівна. Формування сімейних цінностей учнів 10-11 класів засобами української літератури. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07- теорія та методика виховання. Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2019.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 1. Вишківська, В.Б. (2019). Практикум з теорії виховання. Методичний посібник. К.:НПУ. 112 с.
 2. Вишківська, В.Б. Кушнірук,С.А. (2020). Практична педагогіка: методичний посібник для студ. педуніверситетів. К.: НПУ, 2020. 184 с.
 3. Вишківська, В.Б. Кушнірук С.А., Шевченко А.Ф. (2020). Освітній процес і педагогічна практика в задачах і завданнях: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. К.: НПУ, 243 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проєктів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проєктів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 1. Прищепа Дарія (факультет української філології та літературної творчості ім.Андрія Малишка) у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (травень 2018 рік, м. Глухів) нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України)
 2. Герасименко Олександра (факультет української філології та літературної творчості ім.Андрія Малишка) нагороджено Дипломом 1го ступеня ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (травень 2019)

Тема проблемної групи: «Актуальні проблеми педагогіки»

Стажування за останні 5 років:

 1. Відділ змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (лютий – березень 2018 р.)
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» (10-17 of August, 2020, Lublin Republic of Poland): Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits ( 45 hours): 12 hours from them are lecture, 20 hours from them are practical,13 hours from them are independent work in the following disciplines Pedagogics. CERTIFICATE ES № 0416/2020 17.08.2020
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації “Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів н априкладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM», (45 годин) 14-21 грудня 2020 р. Люблін, Польща Сертифікат ES № 3409/2020 від 21.12.2020
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (45 годин), 9-16 листопада 2020 р,. Люблін, Польща Сертифікат ES № 2181/2020 від 16. 11. 2020
 5. МІжнародне підвищення кваліфікації "The use of distance tools learning for training of specialties of such specialties as psychology and law enforcement activity on the example of Zoom and Moodle platforms " ( 45 годин), 8-15 лютого 2021 р. Сертифікат ES № 3943 /2021 від 15.02.2021.

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 навчальному році:

 1. Історія та теорія педагогіки
 2. Педагогіка
 3. Методика викладання педагогічних дисциплін
 4. Педагогіка вищої школи
 5. Інноваційні технології у професійній освіті.

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд