leshchenkoЛещенко Наталія Анатоліївна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


Лещенко Наталія Анатоліївна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вчене звання - старший викладач.

Тема дисертації: Проблема формування цінностей в теорії та практиці дошкільного виховання (середина ХІХ–20-ті рр. ХХ ст.), 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (2011).

Стаж роботи: 22 роки.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Контактні дані:
електронна адреса - n.a.leshchenko@npu.edu.ua

посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=1DLRli0AAAAJ.

Біографічно-професійні відомості. У 2000 році закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання, іноземна мова та література», у 2001 році закінчила магістратуру Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання». Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2006 року на посаді асистента, з 2010 року – старшого викладача кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова, з вересня 2021 року – старшого викладача кафедри педагогіки цього ж закладу. У 2011 році в НПУ імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Проблема формування цінностей в теорії та практиці дошкільного виховання (середина ХІХ–20-ті рр. ХХ ст.), 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».  З грудня 2022 року працює на посаді старшого викладача кафедри педагогіки Педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Leshchenko, N. ., Anosova, A. ., Drachuk, O. ., Semenog, O. ., Vaidych, T. & Ruskulis, L. . (2021) Current trends in training in continuing education: theoretical principles. Laplage in Journal, 7(3C), p.506-511. (Web Of Science)

 

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

Лещенко Н.А. (2021). Єпархіальні училища. Енциклопедія освіти / за заг. ред. В. Кременя. Київ: Юрінком Інтер. С. 280-281.

Лещенко Н.А. (2021). Школа робітничої молоді. Енциклопедія освіти / за заг. ред. В. Кременя. Київ: Юрінком Інтер. С. 1007.

Лещенко Н.А. (2022). Академічна мобільність в освітньому просторі ЗВО України. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 15-16. С.87-90.

Кушнірук С.А., Дубровіна І.В., Лещенко Н.А. (2023). Практична підготовка майбутніх івент-педагогів: взаємодія із стейкхолдерами. Молодь і ринок. № 3 (211). С. 69-76.

Кушнірук Н.А., Лещенко Н.А. (2023). Формування управлінської компетентності майбутнього викладача ЗВО з використанням інноваційних освітніх технологій. Освітньо-науковий простір. № 4(1). С. 92-100.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

Освітньо-професійний комплекс фахової підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» : навчальний посібник /Дем’яненко Н.М., Саюк В.І., Кушнірук С.А., Вишківська В.Б., Ремньова А.Г., Висідалко Н.Л., Лещенко Н.А. ; за ред. Н. М. Дем’яненко, В. І. Саюк. Київ :Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 197 с.

Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. 296 с.

Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикл вибіркових дисциплін /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Вишківська В.Б.. Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.2. 290 с.

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:

 1. Сертифікат SZFL-000 377 учасника міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід", Польща-Україна, (12 червня - 18 липня 2021 року), 180 годин.
 2. В рамках програми Erasmus+ :

  Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» (21-22 жовтня 2021 року, м. Київ)

  Учасник онлайн-тренінгу «Освітні програми Європейської Комісії» Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці, Україна-Польща, (03 листопада 2021 р.).

  Учасниця вебінару «Відкрий Європу завдяки Erasmus+» (29 березня 2023 року)

  В рамках міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів для ХХІ століття» (Університет Масарика, Чехія) учасник воркшопів:

  - «Використання онлайн ресурсів під час лекцій в університеті» Університету Масарика, Чехія (09 листопада 2021 р.).

  - «Засади дистанційного навчання» Університету Масарика, Чехія (06 грудня 2021 р.)

  В рамках проекту «Інтерактивна культура» за підтримки House of Europe та Європейського Союзу:

  учасник Міжнародної конференції «Гейміфікація як тренд сучасної освіти та культури в епоху діджиталізації» (23 лютого 2022 року), ВОГО "Перспективи Волині", Волинський національний університет імені Лесі Українки, технічний фаховий коледж Луцького НТУ.

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

Лещенко, Н.А. (2021). Єпархіальні училища. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. С.280-281

Лещенко, Н.А. (2021). Школа робітничої молоді. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. С.1007

Leshchenko, Nataliia (2021). Activities of religious organizations in preschool field of Ukraine (during 2nd half of 19th century – 1920s). Intellectual Archive. Volume 10. Number 1. January/March. Canada: Shiny World Corp, Р. 95-102.

Leshchenko N. A. (2022). The importance of soft skills for the professional development of a future teacher. The role of psychology and pedagogy  in the spiritual development of modern society : International scientific conference, July 30–31, Riga, Latvia : «Baltija Publishing», Р.243-246.

Лещенко Н.А. (2022). Академічна мобільність в освітньому просторі ЗВО України. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 15-16. С.87-90.

Лещенко Н.А. (2023). «Lifelong learning» як пріоритетна євроінтеграційна тенденція. Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 – 19 листопада 2023 р., с. Світязь Шацького району Волинської області. Львів – Торунь : Liha-Pres. С. 235-237. https://doi.org/10.36059/978-966-397-331-9-68

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проєктів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проєктів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:

 1. Підготовлено учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку дошкільної освіти: молодь і наука» (з міжнародною участю) (16 квітня 2021 р., м. Київ). (Ю. Дідик)
 2. Підготовлено учасника студентської наукової конференції «Молода наука» НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ (9-10 березня 2021 р.) (Є. Чучук).
 3. Підготовлено учасників Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції (28 березня 2022 року) (А. Боборикіна, А. Бей, М. Листуха).

 4. Підготовлено учасників Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції (31 березня 2023 року) (А. Місюна А., К. Чистобородова, А. Сахно, І. Олійник)

 5. Підготовлено учасницю (Ю. Берегова) І туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки факультетського рівня УДУ імені Михайла Драгоманова

 6. Підготовлено учасника науково-практичного семінару «Проектування відкритого освітньо-наукового простору університету» (27.10.2023 р., Київ, Україна) (І. Олійник).

Стажування за останні 5 років:

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід", Польща-Україна, 12 червня - 18 липня 2021 року. Сертифікат SZFL-000 377.

 

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 навчальному році:

«Педагогіка»

«Проектна та франчайзингова система дозвілля»

«Сучасні анімаційно-рекреаційні технології.

«Комунікативна культура педагога-дорадника»

«Педагогічні проєкти й експертиза освітніх ініціатив»

«Грантова політика, міжнародні проєкти і програма розвитку вищої освіти»

«Методика організації культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності»

«Управління анімаційно-рекреаційними проектами»

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд