силенко фото

 

Силенко Юлія Володимирівна

асистент кафедри педагогіки, аспірант ОНП 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти)


 

Силенко Юлія Володимирівна

 

Стаж роботи (науково-педагогічний): 2 роки.

 

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=i4sd-AUAAAAJ&hl=uk 

посилання на профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0002-5535-176X

Біографічно-професійні відомості. 
З 2013 року по 2017 рік навчалася в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка (молодший спеціаліст) за спеціальністю початкова освіта, здобувши професійну кваліфікацію - вчитель початкових класів. З 2018 по 2019 рік працювала на посаді вчителя початкових класів.
з 2017 по 2020 рік навчалася у Київському університеті імені Бориса Грінченка (бакалавр), закінчивши який, здобула кваліфікацію вчитель початкової школи за напрямом підготовки "Початкова освіта".
У 2021 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (магістр) за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи", здобула професійну кваліфікацію - викладач закладу вищої освіти.
З 2021 року (8 міс.) працювала спеціалістом кафедри педагогіки, згодом з 2022 року і по сьогодні працюю на посаді науково-педагогічного працівника - асистента кафедри педагогіки педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
З 2022 року навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Силенко Ю.В. Дем’яненко Н.М. Технологія партнерства як стимул формування особистісно-професійного потенціалу майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Інноваційна педагогіка. №52. Вип. 52, Том 2. 2022. С. 98-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.2.20(Index Copernicus International)

2. Самойленко О.А., Міршук О.Є., Силенко Ю.В. Професійно-педагогічна підготовка фахівця у контексті сучасних реалій відкритого освітньо-наукового простору ЗВО. Молодь і ринок, № 5 (213). 2023. С. 83-89. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.282838 (Index Copernicus International, ERIH PLUS)

3. Силенко Ю., Романцова Я., Лисицька О., Гарбич Я. Інформаційне освітнє середовище як платформа реалізації інформаційно-комунікаційних технологій у ЗВО. Молодь і ринок, № 6-7 (214-215). 2023. С. 60-68. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.287944 (Index Copernicus International, ERIH PLUS)

4. Смірнов С., Дмитрищук Н., Силенко Ю. Партнерська взаємодія як основа успішності професійної самореалізації здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 65, том 3, 2023. С. 283-289. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-3-43 (Index Copernicus International, ORCID, Crossref)

5. Силенко Ю.В.   Розробка моделі тьюторського забезпечення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача ЗВО. Інноваційна педагогіка. Випуск 64. Том 2. 2023. С. 103-108. DOI: https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/64.2.20 (Index Copernicus International)

6. Sylenko Yu. Tutoring – pedagogical innovation in professional and pedagogical training of teachers in higher education institutions. V International Scientific and Practical Conference «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», Vinnytsia, UKR - Vienna, AUT (Online), 17.02.2023, No 24 (2023). Pp. 523-529. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.100    (Index Copernicus International)

     7. Силенко Ю.В. Тьюторинг – педагогічна інновація у професійно-педагогічній підготовці викладача закладу вищої освіти. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych, nr 10. Gorzow Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyza, 2023. C. 101-113. DOI: 10.5604/01.3001.0054.0950

(Index Copernicus International).

Участь у колективних монографіях

1. Вишківська В.Б., Силенко Ю.В. Використання технологій індивідуалізації освітнього процесу у підготовці майбутніх педагогів до співпраці з сім’єю. Теоретичні і технологічні засади професійної підготовки здобувача вищої освіти до формування соціально успішної особистості у дитинстві : колективна монографія / В. П. Андрущенко та ін. ; за заг. ред. проф. В. П. Андрущенка. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – 496 с. – С. 230-246. https://doi.org/10.31392/UDU-mono-k-fp-2023

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

Moodle

 1. Андрагогіка https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7553 
 2.  Андрагогіка в системі освітніх, педагогічних наук https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7039
 3. Виробнича науково-дослідницька практика ОПП "Андрагогіка. Освіта дорослих" https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7037
 4. Виробнича науково-дослідницька практика. ОПП Педагогіка вищої школи. Тьюторинг https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7091
 5. Герогогіка (освітня геронтологія) https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7078
 6. Наукова школа і персоніфікований досвід у світовому освітньому вимірі https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7080
 7. Науковий семінар https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7038
 8. Педагогіка https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7521
 9. Педагогіка і психологія вищої школи https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7552
 10. Педагогічна інноватика https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7097
 11. Психолого-педагогічні технології https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7028
 12. Сучасні тенденції розвитку педагогіки і психології вищої школи https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7063
 13. Тьюторинг в системі неперервної професійної освіти https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=7079

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Силенко Ю. Особливості реалізації технології тьюторингу як методу індивідуалізації самостійної роботи студентів. Збірник наукових праць Scientia. II International Scientific and Theoretical Conference «Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations», 2021. С. 48-49. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15657

2. Силенко Ю.В. Компаративне зіставлення неформальної освіти у Скандинавських країнах. Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика: збірник тез доповідей науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю (17 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. 313 с. – С. 280 – 283. URL:https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5530/4.3.5.%20%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%92%2017%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202022%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=280

3. Силенко Ю.В. Технологія самоосвіти як складова дистанційного освітньо-наукового простору у вищій школі. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», I International Scientific and Theoretical Conference «Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements», (May 27, 2022; Stockholm, Sweden), 2022. С. 22–24. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/72

4. Силенко Ю. В. Формування професійної культури і професіоналізму майбутніх викладачів закладу вищої освіти у процесі професійної підготовки // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. Випуск 15-16 : VІІ Морозівські читання : “Педагогіка у відкритому освітньо-науковому просторі: сутність, проблеми, майбутнє”, 18-19 листопада 2022 р. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. С. 141-145. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38529

5. Силенко Ю.В., Ільяш О.В. Особливості упровадження інтеракції в умовах професійно-педагогічної підготовки викладача-тьютора [Features of the implementation of interaction in the conditions of the professional and pedagogical training of the teacher-tutor]. International scientific conference «Research activities and achievements in pedagogy and psychology» : conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 188 pages. С. 119-122. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-30 (Сертифікат № PSI-050438-APC dated 06.04.2023)

6. Силенко Ю.В., Коваленко Ю.В. Особливості реалізації компонентів професійно-педагогічної комунікації тьютора у сфері освіти дорослих. Розвиток педагогічної науки і практики в умовах воєнного та повоєнного часу: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2022 рік (Київ, 16-23 березня 2023 р.). Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. 205 с. – C. 202-204. URL: http://ipood.com.ua/e-library/programi-i-zbirniki-materialiv/rozvitok-pedagogichno-nauki-i-praktiki-v-umovah-voennogo-ta-povoennogo-chasu---2023/

7. Силенко Ю.В., Галенда Д.Т. Формування досвіду професійно-педагогічної діяльності майбутніх викладачів-тьюторів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 квітня 2023 р. Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. 196 с. - С. 95-98. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-310-4-27 (Сертифікати Силенко Ю.В. № 04141566-ПД від 15.04.2023 р. ; Галенда Д.Т. № 04141517-ПД від 15.04.2023 р. )

8. Силенко Ю.В. Тьюторинг як вид педагогічної інноватики у професійно-педагогічній підготовці викладача закладу вищої освіти. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму, 16 лютого 2023 року / за заг. ред. проф. В.П. Андрущенка. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 433 с. С. 284-285. URL: https://doi.org/10.31392/conf.UDU.2023.16.02

9. Силенко Ю.В., Степанчук Н.Ю. Проєктні технології як засіб партнерської взаємодії у контексті формування професійної компетентності майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін: Збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції (27 квітня 2023 р.) / за заг. редакцією М. Мороз, Ю. Ївженка. Бар: редакційно-видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». 126 с. – С. 101-104.

10. Сорока С.В., Силенко Ю.В. Процес формування активного словника студентів з дотриманням принципів систематичності та послідовності //Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: Збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. К.: Талком, 2016. С. 256-258. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28757

11. Силенко Ю. В., Лобанова О.М. Взаємодія педaгогa з учaсникaми цілісного педaгогічного процесу // Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: Збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. К.: Талком, 2016. С. 253-254 URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28759

12. Петренко Л.П., Силенко Ю.В. Підвищення ефективності засвоєння матеріалу за допомогою наочних засобів навчання // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. К.: Талком, 2018. С. 171-174 URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44053

13. Силенко Ю.В. Дискурс професіоналізму майбутніх викладачів закладу вищої освіти у процесі професійної підготовки. Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 року, м. Дніпро) / за заг. ред. Т.В. Мотуз, Є.В. Кочерги. Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. С. 212-214. URL: https://www.dano.dp.ua/attachments/article/392/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%2014.09.2022.pdf

14. Силенко Ю.В. Особливості реалізації технології партнерства у закладі вищої освіти // Партнерство в освіті та соціальній роботі: сучасні виклики та перспективи : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 лют. 2022 р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2022. С. 192-194. URL: https://drive.google.com/file/d/1Qz5ANvxcOnyq4wl76opTBLfQHfZTQH-f/view

15. Силенко Ю.В. Педагогічні умови індивідуалізації самостійної роботи майбутніх викладачів у закладі вищої освіти в умовах воєнного часу. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15–19 грудня 2022 року). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022. – 1154 с. – С. 912-916. URL: https://iod.gov.ua/content/events/38/ii-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferenciya-innovaciyni-praktiki-naukovoyi-osviti_publications.pdf?1674749922.0956

16. Силенко Ю.В. Принцип індивідуалізації в освітньому процесі вищої школи. Освіта і наука – 2021. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2021. С. 16-17 URL: https://e-journals.npu.edu.ua/index.php/on/article/view/1206/1213

17. Силенко Ю.В. Парадигма перевернутого навчання як можливості практичної реалізації віртуальних і фізичних освітніх ресурсів. Освітні системи: ретроспектива, інноватика (до 100- річчя Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа»). Електронний збірник матеріалів наукового онлайн-семінару /за ред. д. пед. н., проф. Дем¢яненко Н. М. Київ: ВЦ НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. С. 118-122. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38855/Osvitni%20systemy%20retrospektyva%2C%20innovatyka.PDF?sequence=1&isAllowed=y#page=118

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Є членом профспілки освітян УДУ імені Михайла Драгоманова.

 Досвід практичної роботи – асистент кафедри й аспірант

 

Стажування за останні 5 років

1. «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти : європейський досвід» (4 листопада 2023 - 10 грудня 2023 року), Польща-Україна (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС).  Форма навчання - дистанційна. Сертифікат № SZFL-003045

Проблемна група «Теоретико-практичні основи підготовки майбутніх викладачів закладу вищої освіти до тьюторського супроводу»

 

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 навчальному році:

 1. Психолого-педагогічні технології;
 2. Педагогіка;
 3. Методика викладання і проєктування освітнього процесу у ЗВО;
 4. Керівництво курсовими роботами з  курсу Тьюторинг в системі неперервної професійної освіти;
 5. Керівництво виробничою практикою -  науково-дослідницькою, науково-педагогічною, переддипломною.
   
ПнВтСрЧтПтСбНд